f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 1,071,904.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 2,230 ลิตร 02/12/2562 77,046.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/11/2562 83,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 27/11/2562 157,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/11/2562 149,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/11/2562 51,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐R-๑๕C จำนวน ๔ เส้น รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๙๘๒๕-๑๖-๘ (งานเงินทุน) 15/11/2562 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระนอง ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๗๔-๖๑๗๒-๑๐-๙ (งานเงินทุน) 15/11/2562 7,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ (งานเงินทุน) 15/11/2562 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระนอง ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ (งานเงินทุน) 15/11/2562 5,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๔๕-๗๐R-๑๖ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์คันหมายเลขกรม ๒๑-๖๖๒๐-๑๕-๒ (งานเงินทุน) 15/11/2562 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/11/2562 74,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระนอง ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพานะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 13/11/2562 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ 13/11/2562 96,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 302 รายการ