f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่เสียหาย เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว-อ่าวเคย ที่ กม.๖๑๖+๙๕๐ (ด้านขวาทาง) 17/05/2565 109,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 11/05/2565 12,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๗.๕๐-๑๖ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุน) 05/05/2565 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๗.๕๐-๑๖ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๔๖-๖๕๓๐-๐๖-๐ จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุน) 05/05/2565 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระนอง น้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,490 ลิตร 02/05/2565 70,879.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/04/2565 274,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน-กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๘+๒๐๐-กม.๕๔๐+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๖๒๐ เมตร ปริมาณงาน ๑,๒๔๐ ลบ.ม. 29/04/2565 81,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/04/2565 93,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2565 151,645.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/65 R16 รถยนต์คันหมายเลขกรม 27-6077-19-3 จำนวน 2 เส้น (งานเงินทุน) 20/04/2565 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระนอง การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2565 66,642.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2565 135,060.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/04/2565 29,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 7.50-16 เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 46-6946-14-1 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 07/04/2565 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนไดสตาร์ท เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 46-6470-05-9 จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุน) 07/04/2565 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 943 รายการ