f
title
แขวงทางหลวงระนอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 03/12/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระนอง

งานบำรุงปกติ คือ งานกำกับดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาทำความสะอาดเสริมแต่งทางหลวง เป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามสมควร
สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

งานบำรุงตามกำหนดเวลา คือ งานซ่อมบำรุงทางหลวง ซึ่งต้องดำเนินการเมื่อถึงกำหนดเวลาเพื่อยืดอายุบริการและเสริความแข็งแรงสำหรับรับรองปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ คือ ซ่อมบำรุงทางหลวงที่ชำรุดเสียหาย โดยปริมาณความเสียหายมากจนต้องเข้าดำเนินการให้ดีขึ้นเหมือนเดิม

งานอำนวยความปลอดภัย คือ ก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ งานจราจรสงเคราะห์ ทางจักรยาน สะพานลอยคนเดินข้าม ที่จอดรถประจำทาง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

งานฉุกเฉิน คือ ซ่อมแซมแก้ไขทางหลวงหรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดชำรุดเสียหายมากจากอุบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง คือ วางแผนการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา


'