f
title
แขวงทางหลวงระนอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๓+๖๖๒ - กม.๕๔๓+๘๖๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๐๐ - กม.๖๖๐+๒๑๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๗+๓๕๐ - กม.๕๓๘+๒๑๕ เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๕๐+๙๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๗+๒๔๒ - กม.๕๕๐+๙๐๓ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๕+๑๐๐ - กม.๓๕+๑๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๓๔+๑๖๐ - กม.๕๓๗+๐๐๐ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๙๕+๘๖๒ - กม.๔๙๙+๒๐๓ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๓๔+๑๖๐ - กม.๕๓๗+๐๐๐ RT. เปลี่ยนแปลงแผน
10 01/12/2564 แขวงทางหลวงระนอง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๕๖+๘๙๘ - กม.๕๕๙+๔๕๐ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 120 รายการ