f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ โดยวิธีคัดเลือก 28/05/2563 รน 32/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ โดยวิธีคัดเลือก 28/05/2563 รน 31/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๒๐๐ - ๖๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๒๙.๓๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 รน 30/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ขนาดHPS.๒๕๐ W. ที่ชำรุด บริเวณทางแยก และจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๒+๐๒๑ - กม.๖๐๖+๘๒๑ เป็นแห่งๆ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 รน 29/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 รน 28/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๔๑+๑๗๓ - กม.๔๓+๓๖๑ เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 รน 9/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๑๘๐-กม.๑๖+๗๖๘ เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 รน 8/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงระนอง ในบริเวณพื้นที่สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ที่ กม.๕๙๗+๘๒๑ RT. (OFF SET ๑ กม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 รน 6/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง ที่ กม.๒๕+๒๐๐, กม.๕๔+๒๐๐ และ กม.๖๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2563 รน 27/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ที่ กม.๖๔๙+๔๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2563 รน 26/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๘+๘๗๑ - กม.๕๙๙+๓๒๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าเมืองระนอง ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2563 รน 25/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๕๗๕ - กม.๒+๒๓๔ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2563 รน 18/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗๘+๘๐๓ - กม.๖๗๙+๐๑๖ และ กม.๖๘๑+๘๑๙ - กม.๖๘๔+๐๖๕ และ กม.๖๘๕+๕๑๐ - กม.๖๘๖+๐๗๕ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 23/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓+๕๒๔ - กม.๕+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 24/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๓๐+๙๕๐ - กม.๖๓๑+๓๐๐ และ กม.๖๓๑+๔๒๕ - กม.๖๓๕+๑๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 22/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ