f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๐๐ - กม.๖๖๐+๒๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 รน eb.31/2565 แขวงทางหลวงระนอง
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๓+๖๖๒ - กม.๕๔๓+๘๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 รน eb.30/2565 แขวงทางหลวงระนอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๓๗๕ - กม.๑๑+๔๔๗ ขวาทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2564 รน 11/2565 แขวงทางหลวงระนอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๗+๓๕๐ - กม.๕๓๘+๒๑๕ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 9/2565 แขวงทางหลวงระนอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๓๕๐ - กม.๐+๘๒๕ และ กม.๒+๔๕๘ - กม.๓+๕๑๒ ปริมาณงาน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 8/2565 แขวงทางหลวงระนอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๕+๕๖๐ - กม.๗+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน eb.26/2565 แขวงทางหลวงระนอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๘๙+๔๔๙ - กม.๕๙๒+๗๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 13/2565 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ - กม.๙+๗๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน eb.24/2565 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๗+๒๔๒ - กม.๕๕๐+๙๐๓ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 10/2565 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๕๐+๙๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 12/2565 แขวงทางหลวงระนอง
11 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ – กระบุรี ระหว่าง กม.๕๔๓+๑๐๐ – กม.๕๔๔+๙๘๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/12/2564 รน 14/2565 แขวงทางหลวงระนอง
12 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๐๐ – กม.๖๖๐+๒๑๗ 23/12/2564 รน eb.21/2565 แขวงทางหลวงระนอง
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ – กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๓+๖๖๒ – กม.๕๔๓+๘๖๒ 23/12/2564 รน eb.20/2565 แขวงทางหลวงระนอง
14 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ -กระบุรี ระหว่าง กม.๕๔๓+๑๐๐ – กม.๕๔๔+๙๘๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/12/2564 รน eb ๑๙/๒๕๖๕ แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๔๓+๑๐๐ - กม.๕๔๔+๙๘๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 รน eb.18/2565 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 119 รายการ