f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 eb-รน1/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 จ้างก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๑๑+๕๕๒-กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร 21/08/2562 21/08/2562 รน 42/2562 แขวงทางหลวงระนอง
3 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๕+๑๕๐ - กม.๕๙๕+๓๒๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๒,๑๑๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/07/2562 30/07/2562 รน ๔๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้ายโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย ๒ หน้า)บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๐+๕๐๐ - กม.๖๐๑+๘๐๐ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 18/07/2562 รน.จ.พิเศษ1/2562 แขวงทางหลวงระนอง
5 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓๓+๕๕๐ - กม.๓๔+๐๐๐ ปริมาณงานรวม ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2562 08/07/2562 รน 40/2562 แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๗+๗๙๘ - กม.๖๑๗+๘๗๘ และ กม.๖๔๕+๓๗๔-กม.๖๔๕+๕๘๙ ปริมาณงานรวม ๒,๗๗๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2562 02/07/2562 รน 39/2562 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๐+๒๖๗ - กม.๐+๕๖๗ และระหว่าง กม.๑+๑๐๐ - กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงานรวม ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2562 02/07/2562 รน 38/2562 แขวงทางหลวงระนอง
8 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๖+๖๔๕ - กม.๖๐๗+๐๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๔,๔๘๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2562 02/07/2562 รน 37/2562 แขวงทางหลวงระนอง
9 งานขยายช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม.๗+๕๗๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/05/2562 16/05/2562 รน 35/2562 แขวงทางหลวงระนอง
10 จ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียน ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี และ ตอน กระบุรี - หงาวระหว่าง กม.๕๓๘+๘๐๐ - กม.๕๖๒+๗๕๐ จำนวน ๓ แห่ง 25/04/2562 25/04/2562 รน 36/2562 แขวงทางหลวงระนอง
11 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๓+๒๓๒ - กม.๕๕+๖๑๐ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๔,๔๓๔.๘๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 04/04/2562 รน.จ.6/2562 แขวงทางหลวงระนอง
12 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ที่ กม.๕๙๔+๙๖๐ จำนวน ๑ แห่ง ,ที่ กม.๖๐๐+๕๐๐ จำนวน ๒ แห่ง และที่ กม.๖๐๓+๖๐๐ จำนวน ๒ แห่ง รวมจำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2562 26/03/2562 รน 34/2562 แขวงทางหลวงระนอง
13 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน (งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓๕+๑๐๐ - กม.๓๕+๑๒๐ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2562 29/03/2562 รน.จ.ฉ.1/2562 แขวงทางหลวงระนอง
14 จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดไหล่ทางและตัดหญ้าและทำความสะอาดเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๘๗+๙๐๓-กม.๔๙๙+๒๐๓ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ปริมาณงานรวม ๓๗๒,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร 15/03/2562 15/03/2562 รน.จ.4/2562 แขวงทางหลวงระนอง
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง และเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๖๑๐+๘๒๑ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๓๑๒,๐๔๘.๐๐ ตารางเมตร 15/03/2562 15/03/2562 รน.จ.3/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ