f
title
แขวงทางหลวงระนอง
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม “ นายสมัย โชติกุล ”
ลงวันที่ 14/01/2563

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง มอบหมายให้
นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรม
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
นายสมัย โชติกุล และพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง


'