f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 19/01/2565

นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระนอง ร่วมกันสวมใส่ ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น
" เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย "


'