f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ส่งมอบพื้นที่ แขวงทางหลวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนอง
ลงวันที่ 12/11/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดระนอง
และเป็นประธานส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนอง
เพื่อใช้พัฒนาเพิ่มศักยภาพรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง


'