f
title
แขวงทางหลวงระนอง
การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระนองของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 06/09/2563

วันที่ 6 กันยายน 2563

แขวงทางหลวงระนอง นำโดย
นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ต้อนรับการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระนอง สตูล สงขลา และภูเก็ต
ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระนอง


'