f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/01/2565 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย
2 30/11/2564 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3 12/11/2564 ส่งมอบพื้นที่ แขวงทางหลวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนอง
4 16/09/2563 ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 4 กม.614+200 (โค้งบางหนาง)
5 06/09/2563 การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระนองของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
6 16/01/2563 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม “ นายสมัย โชติกุล ”
7 09/12/2562 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 04/12/2562 ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๓) งานสำรวจออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บ้านราชกรูด - อ.กะเปอร์
9 26/11/2562 แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง จังหวัดระนอง
10 24/10/2562 จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
11 24/10/2562 วันปิยมหาราช ๒๕๖๒
12 10/07/2562 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13 17/05/2562 อำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเปิดภาคเรีียน บริเวณหน้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
14 14/05/2562 การประชุมโครงการก่อสร้างถนน 4 เลน โครงการชุมพร-ระนอง ตอน 4 และโครงการชุมพร-ระนอง ตอน บ.ทรายแดง-บ.บางนอน
15 14/05/2562 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562