วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บุคลากร
ลงวันที่ 21/12/2563

คณะผู้บริหาร

1.นายพิสิทธิ์   สุขสง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

2.นายนพดล   คงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ

3.นายบุญเริง   อัตปัญญา

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายวิศวกรรม

4.

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด  (ฝ่ายปฏิบัติการ)

1.นายโสภณัฐ  พุฒแก้ว

หัวหน้าหมวดทางหลวงตรัง

2.นายสว่าง   ฝันนิมิตร

หัวหน้าหมวดทางหลวงย่านตาขาว

3.นายอภิสิทธิ์   ชุมมิ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงนาโยง

4.นายจรงค์   ศรียวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงสิเกา

5.นายจตุพร   ทิพย์ทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยยอด

6.นายพรชัย  เปียแดง

หัวหน้าหมวดทางหลวงรัษฎา

7.นายเจษฎา  ฤทธิเดช

หัวหน้าหมวดทางหลวงวังวิเศษ

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายวิศวกรรม)

1.นายสมคิด   เชยชื่นจิตร

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

2.นายวีระชัย   แก้วสินธุ์

หัวหน้างานปรับซ่อม

3.นางอมรรัตน์   พามา

หัวหน้างานแผนงาน

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายบริหาร)

1.นางอุบล  เที่ยงธรรม

หัวหน้างานสารบรรณ

2.วันทณี  รองพล

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

3.นายอำมร   นพรัตน์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

4.นางวรีย์รัศมิ์  เต็มดวง

หัวหน้างานสารสนเทศ


'