วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 07/11/2561

 

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ฝ่ายปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ฝ่ายวิศวกรรม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ฝ่ายบริหาร

• หมวดทางหลวงตรัง

• งานอำนวยความปลอดภัย

• งานสารบรรณ

• หมวดทางหลวงย่านตาขาว

• งานปรับซ่อม

• งานพัสดุและสัญญา

• หมวดทางหลวงนาโยง

• งานแผนงาน

• งานการเงินและบัญชี

• หมวดทางหลวงสิเกา

 

• งานสารสนเทศ

• หมวดทางหลวงห้วยยอด

 

 

• หมวดทางหลวงรัษฎา

 

 

• หมวดทางหลวงวังวิเศษ

 

 

 


'